สาขาวิชาเทคโนโลยีการขุด

منتجاتنا

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการ

สาขาวิชาย่อยวิศวกรรมดาวเทียม; สาขาวิชาย่อยวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว; บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม | BU

เทคโนโลยี สาร สนเทศ เป็น สาขา วิชา ที่ มี ความ ทัน สมัย ผู้ เรียน จะ มี ความ สามารถ ทั้ง ด้าน เทคโนโลยี และ การ จัดการ ด้าน ธุรกิจ ผสม ผสาน วิทยาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (แผน ข ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (แผน ข ปี

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี – คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีธรณี ได้แก่ การสำรวจ ค้นหาวิเคราะห์ทำความเข้าใจและสร้าง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ; สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม; สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาเทคโลยีการผลิตพืช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จบ ม.6 วิทย์-คณิต, ปวช

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

TE 047 742 การขุดใต้ดิน 3(3-0-6) Underground Excavation TE 047 743 เทคโนโลยีและวิศวกรรมของดินเหนียว 3(2-3-5) Clay Technology and Engineering

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ทุนสนับสนุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564. TCAS64 รับสมัครรอบรับตรงอิสระ ถึง 25 มิถุนายน 2564. 12 พฤษภาคม 2564

หน้าแรก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, Plant Production Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

แนะนำ 6 สาขาน่าเรียน กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร

· – เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและบรรจุภัณฑ์ – เทคโนโลยีวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ – เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ – การควบคุมคุณภาพและมา�

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปีพ.ศ.2555 และในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการปรับปรุง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ - Institute of Management

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ - Institute of Management Technology - มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 8

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร – คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม-เอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจส่วนตัวใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง) Bachelor of Science in Rubber Technology ( Rubber Technology) 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 97797 ึการศกษาค้นคว้าอสิระ (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม) (6 หน่วยกิต) Independent Study (Engineering Management Technology) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใหน้ักศกึษามีทักษะและประสบการณ์ใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

· About Us. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการกำหนดปรัชญาของหลักสูตร เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Department of Food Tecnology) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร และแขนงวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต. 4. จํานวนหน วยกิต. จํานวนหน วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน วยกิต. โครงสร างหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต. หลักสูตรปรับปรุงพ. ศ. 2556

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - SCI-TU

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - SCI-TU. เปลี่ยนภาษา: English. ปริญญาตรี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร. ภาษาไทย ภาคปกติ. ระยะเวลา: 4 ปี. จำนวนรับเข้า: 75 คน.

ปริญญาโท-สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง – คณะวิทยาศาสตร์และ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ; สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา; สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม; สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร; สาขาวิชาเทคโนโลยียาง; สาขาวิชาวิทยาศา

يمكنك طلب معاودة الاتصال ، وسوف نتصل بك!

طلب معاودة الاتصال